Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky masážního studia eM Masáže Miroslava Vyoralová

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ve studiu eM Masáže, Miroslava Vyoralová (dále jen provozovatel), IČO: O6942431 v provozovně Tachovská 80, 323 00 Plzeň a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2 Provozovatel poskytuje služby na základě platného živnostenského oprávněni a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonáváným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1 Termín návštěvy Termín návštěvy je nutné dohodnout a rezervovat předem telefonicky. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas. 

2.2 Přeobjednání Pokud se zákazník z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit, je třeba tuto skutečnost oznámit s minimálně 12-ti hodinovým předstihem. V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje      a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile to bude možné, zavolá zpět na zmeškaný hovor. Zákazník může napsat i SMS zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka. 

2.3 Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník se zpožděním do 15 minut po dohodnutém termínu, bude mu masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase, za stejnou, nezkrácenou cenu.Pozdější příchod se považuje za absenci zákazníka.

2.4 Absence zákazníka V případě neomluvené absence zákazníka nebo dostaví-li se zákazník se zpožděním více jak 15 minut, bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu                  bez omluvy, nebo masáž opakovaně zruší těsně před termínem, vyhrazuje si poskytovatel právo takového zákazníka na další službu již neobjednat.

2.5 Odmítnutí masáže Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

-zákazník se na masáž dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

-zákazník se na masáž dostaví v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek

-zákazník se na masáž dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru  

-zákazník se na masáž dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

-zákazník se během objednávání masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

-u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžné používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost upozornit poskytovatele předem (při objednávání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

2.6 Předčasné ukončení masáže Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

-během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění

-během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

-během masáže objeví u zákazníka zjevné příznaky zdravotních problémů

-během masáže bude zákazník i přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

-během masáže se u zákazníka projeví alergická reakce na použité materiály

2.7 Doprovod Masírovanou osobu smí doprovázet jako návštěvník max 1 dospělá osoba.

2.8 Osobní věci a cennosti Během celé masáže je salon uzavřen. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty před masáží, během masáže ani po masáži neručí.

2.9 Odchod ze salonu S ohledem na ostatní návštěvníky salonu se očekává odchod zákazníka do 10- ti minut po skončení masáže.

2.10 Informovaný souhlas zákazníka Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud zákazník záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese plnou zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží. Provozovatel nezaručuje očekávaný výsledek masáže. Provozovatel upozorňuje, že po masáži baňkami a maderoterapii mohou na těle vzniknout modřiny.

2.11 Ceník masáží Ceník masáží je k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě dohodnutého termínu v sobotu, neděli nebo o svátcích je k ceně každé masáže účtován poplatek 100 Kč za hodinu masáže.

3. Reklamace služeb Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a věrohodně doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1 Použití dárkového poukazu Dárkový poukaz lze použit na úhradu libovolné masáže z nabídky masážního salonu.      U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah masáže dohodnout při objednávání termínu návštěvy.

4.2 Platbu dárkový poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti poukazu.

4.3 Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány buď s nominální hodnotou nebo na konkrétní druh masáže. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit na hotovost.

4.4 Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze využít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.5 Lhůta použitelnosti dárkového poukazu Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je uvedena na rubu dárkového poukazu. Služby masážního studia je nutné vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Zpracování osobních údajů Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinnosti dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

6.2 Platnost a účinnost Provozovatel si vyhrazuje právo znění všeobecných obchodních podmínek kdykoliv měnit, upřesňovat či doplňovat. Za platné jsou považovány podmínky ve znění v okamžiku objednávání termínu služby.            Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 9.2.2024.